Smernice prevádzky

I. Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľ: Jaroslav Slaný

Zodpovedná osoba: Jaroslav Slaný

IČO: 52299422

DIČ: 1048837284


II. Všeobecné údaje:

Názov: Jaroslav Slaný – BeFit

Adresa: Priemyselná 281/41, 905 01 Senica

PO : 07:00 - 20:30
UT : 06:00 - 20:30
ST : 07:00 - 20:30
ŠT : 06:00 - 20:30
PIA : 07:00 - 20:30
SO : 09:00 - 12:00, 16:00 - 20:00
NE : 09:00 - 12:00, 16:00 - 20:00

Email: befit.senica@gmail.com

1. Zákazník musí dosiahnuť minimálny vek 15 rokov. Ak je mladší (7 – 14 ), je mu povolené cvičiť iba v sprievode osoby staršej ako 18 rokov. Zároveň táto osoba preberá plnú zodpovednosť za bezpečie maloletej osoby a je povinný sa mu venovať nepretržite a nenechať ju bez dozoru.

2. Pre malé deti – do 7 rokov – je priestor fitness centra nebezpečný a preto absolútne nevhodný!! Ak privediete takéto dieťa do posilňovne, ste povinný ho v záujme jeho bezpečnosti, ale takisto s ohľadom na ostatných cvičiacich, posadiť ku stolu. Dieťa sa v žiadnom prípade nesmie voľne pohybovať v priestore posilňovne a manipulovať so zariadeniami posilňovne.


III. Prevádzkové podmienky

Fitness centrum BeFit Senica je určené návštevníkom, ktorí sú ochotní akceptovať tieto základné pravidlá:

 1. Fitness centrum je v prevádzke podľa stanoveného časového rozvrhu, ktorý musí byť bezpodmienečne dodržovaný, posledná možnosť vstupu je 60 minút pred koncom prevádzkovej doby.
 2. Po vstupe do fitness centra je zákazník povinný sa prezuť do čistých prezuviek a ďalej sa presúva len s čistou podrážkou. K tomuto slúži pri vchode vyhradený priestor na prezutie sa.
 3. Vstup do fitness centra je povolený iba v čistej obuvi a vhodnej pre činnosti vykonávané v posilňovni. To isté platí pre cvičiacu odev ( je zakázané cvičiť bez trička, bez ponožiek – naboso ).
 4. K prezlečeniu a odloženiu si oblečenia slúži vyhradená šatna, v ktorej sú skrinky, ktoré sú na uzamknutie. Odkladanie si oblečenia a iných vecí (kabelka, vak,...) mimo priestor šatne je zakázané.
 5. V šatniach sa nenachádza trezor, preto si cennosti nenechávajte v skrinkách, ale radšej odložte do úschovy obsluhe na bare. V prípade straty týchto vecí zo šatne skrinky (alebo vecí položených na skrinkách) nenesie prevádzkovateľ fitnescentra zodpovednosť.
 6. U obsluhy na bare si zákazník vyzdvihne zámok s kľúčom od skrinky v šatni. Bude mu na meno vystavené skrinka. Po prezlečení sa si ponechá kľúč pri sebe, alebo ho odovzdá obsluhe na bare (vlastnoručne odloží do rúk obsluhy, nie len položiť na pult baru!, inak platí bod č.5). Pred odchodom návštevník vždy vráti zámok s kľúčom naspäť obsluhe za barom a vyrovná konzumný účet.
 7. V celom priestore fitness centra, v šatniach, chodbách, WC je zakázané fajčiť.
 8. V prípade, že zákazník príde v podnapitom stave (alebo pod plyvom iných omamných látok) má obsluha právo nepustiť takéhoto návštevníka do priestoru fitness centra.
 9. Cvičiaci prítomný vo fitness centre neruší ostatných pri cvičení, je slušný a ohľaduplný voči všetkým ostatným cvičiacim. Pokiaľ nebude táto zásada dodržaná, bude po slovnom upozornení vykázaný z priestoru fitness centra bez náhrad.
 10. Návštevníci sú zodpovední za dodržiavanie poriadku v celom priestore fitness centra, za ochranu majetku a za škody vzniknuté porušením smerníc prevádzky. Všetky zistené škody na strojoch a ostatnom vybavení fitness centra sú povinní neodkladne nahlásiť obsluhe. Cvičenie na takomto stroji a vybavení je následne zakázané a bude zabezpečená jej oprava.
 11. V prípade, že zákazník spôsobí hmotnú škodu na majetku, či vybavení fitness centra, bude po ňom požadovaná finančná náhrada.
 12. Akékoľvek úpravy a presúvanie strojového a rozmerného vybavenia fitness centra je zakázané.
 13. Návštevníci v priestoroch fitness centra cvičia a používajú zariadenia na vlastné nebezpečenstvo. Za úmyselné či nevhodné preceňovanie svojich fyzických schopnostiach si návštevník zodpovedá sám. Každý návštevník má možnosť požiadať obsluhu o vysvetlenie cvičenia na danom stroji alebo cviku a pomoc pri cvičení.

IV. Pravidlá správania sa vo vo fitness centre:

 1. Činky, osy činiek a ďalšie kovové predmety neodkladajte na koženkový poťah lavičiek a posilňovacích strojov. Je zakázané stúpať na koženkový poťah posilňovacích strojov.
 2. Pri cvičení používajte uterák. Chránite tým svoje zdravie a koženkový poťah lavičiek a posilňovacích strojov pred agresívnym pôsobením potu. Pokiaľ je pot na inej časti než bol uterák, je zákazník povinný ho utrieť.
 3. Činky odkladajte na gumovú podložku, aby nedošlo k poškodeniu činiek, či koberca. Je zakázané extrémne odhadzovanie činiek a náradia v posilňovne.
 4. Pri náročných a nebezpečných cvikoch majte pri sebe vždy dopomoc.
 5. Po ukončení cviku uveďte stanovisko do pôvodného stavu, závažia nechávajte na osiach.
 6. Všetky kotúče, osy činiek a jednoručné činky majú v posilňovni svoje miesto. Po ukončení cvičenia na toto miesto vráťte.
 7. Cvičiaci nesmú vstupovať do priestranstva za barom a skladovacích priestorov.
 8. Návštevníci užívajú priestory fitness centra iba k účelom, ku ktorým sú určené a dodržiavajú v týchto priestoroch všetky zásady bezpečnosti, hygieny a požiarnej ochrany.
 9. Všetci návštevníci vrátene sprievodu sú povinní rešpektovať a dodržiavať všetky pokyny obsluhy a nariadenia vyvesené v priestoroch fitness centra.

V. Prvá pomoc a hygiena prevádzky

 1. Obsluha nesie zodpovednosť za dodržiavanie poriadku a čistoty v celom priestore fitness centra
 2. Pre potreby prvej pomoci je u obsluhy k dispozícii lekárnička. Tá je vybavená podľa platných predpisov a v súlade s poskytovanými službami.
 3. Úrazy návštevníkov, takisto aj údaje o použití a spotrebe liekov, poprípade iného zdravotníckeho materiálu, sú zaznamenávané do denníku, ktorý je na bare.
 4. Prevádzkovateľ fitness centra zodpovedá za to, že v pravidelných intervaloch sú vykonávané tieto upratovacie a dezinfikačné práce:

- koženkový poťah na strojoch sa dezinfikuje rozprašovačom s dezinfikačným prostriedkom a stiera sa papierovými obrúskami na jedno použitie, ostatné strojové časti sa stierajú vlhkou handričkou.

- kardio zóna sa ošetruje dezinfikačnými obrúskami na jedno použitie.

- ostatné priestory fitness centra a sociálne zázemie sú stierané dezinfikačným roztokom s vodou. Plocha fitness centra (koberec) je v pravidelných intervaloch udržovaný vysávačom


VI. Zodpovednosť za prevádzku fitness centra

Za zariadenia fitness centra, za jeho prevádzku a dodržiavanie prevádzkového poriadku zodpovedá prevádzkovateľ Jaroslav Slaný.


VII. Záverečné ustanovenia

 1. V prípade porušenia týchto poriadkových smerníc bude zákazníkovi zakázaný vstup do posilňovne bez nároku na vložené prostriedky.
 2. Táto smernica nadobúda platnosť dňom 08.01.2018.
 3. Pri zmene prevádzky, či zmene využívania bude schválený dodatok interného predpisu.
 4. Poplatok za užívanie fitness centra je stanovený prevádzkovateľom.
 5. Návštevník je povinný touto sa s touto poriadkovou smernicou oboznámiť a dodržiavať v plnom rozsahu.